lapo-arhimedes"Архимедесова" школска 2015/16.

koverat-200

Дописна олимпијада 2015

lapo-internet-olimpijada
Резултати 1. кола Интернет олимпијаде 2014.опширније...
Такмичења Мислиша О Мислиши

Мислиша 2012 - позив за учешће

mislisa-novi-s-lИ ове школске године у Србији настављамо са "Мислишом". Ово је позив, са изводима из пропозиција, за национално Математичко такмичење "Мислиша 2012". Такмичење "Мислиша" организујемо по угледу на Међународно математичко такмичење "Кенгур без граница" (краће "Кенгур"). При томе смо извршили смо неке измене које, по нашем мишљењу, представљају знатна побољшања, тј. такмичење чине технички једноставнијим и педагошки прихватљивијим (тестови по разредима и др.) Осим тога, "Мислиша" има два нивоа: основни ниво и финале (републички ниво). 

"Архимедес" је још 6.децембра 2005. године од Министарства просвете и спорта РС добио писану сагласност / подршку бр. 6-00-705/2005-06  да у Србији организује такво такмичење.  

У претходних шест година (2006-2011) на такмичењу "Мислиша" учествовало је око 146.000 ученика (7000+14000+28.000+28200+33.200+35660). Ове школске године математичко такмичење "Мислиша" органузујемо седми пут.


извод из пропозиција (подсетник)

1. Какво је то такмичење  и који му је циљ?

Овакво математичко такмичење (конкурс) одржава се истовремено у многим земља-ма. Циљ такмичења "Мислиша" је популарисање математике, развијање интересовања за њу код што већег броја ученика, мотивисање ученика да математику уче са задовољством (кроз решавање лепих и занимљивих задатака) и развијање логичко-комбинаторних способности ученика, ширење математичке културе код младих, подстицање ученика на дубље усвајање садржаја школске математике и мотивисање за учешће у другим конкурсима и такмичењима. Мото такмичења је: математика за све, без селекције, елиминације, предтакмичења, ранговања и финала за школе. Сваки учесник добија сертификат о учешћу и пригодан поклон, а неки и лепе награде или похвале. Најуспешнији такмичари-појединци биће позвани у Београд на финале, где ће имати прилику да освоје и специјалну награду (летовање).

2. Ко може да учествује на том такмичењу ?

Може да учествује сваки ученик који то жели - од 2. разреда основне до 4. разреда средње школе. Главна разлика између овог такмичења и традиционалних такмичења јесте његова масовност, као и могућност да се одједном провери знање великог броја ученика. 

3. Када и где се одржава такмичење?

Такмичење (основни ниво) се одржава 15. марта 2012. године (четвртак) у 10 сати (могуће померање само за 1-2 сата касније), а израда задатака траје: за 2. разред ОШ 75 минута, а за остале разреде 90 минута; са уводним објашњењима и поделом материјала: за 2. разред ОШ до 80 минута, а за остале разреде до 100 минута. Ученици раде тест (решавају задатке) у матичној школи; дакле, за ваше ученике у вашој школи. Нема предтакмичења. 

4. Како изгледа само такмичење (тестови-задаци, давање одговора, бодовање)

Такмичење је појединачно и изгледа као нека игра. Пријављени ученици раде тест (са задацима по разредима) који у њихову школу шаље главни организатор ("Архимедес"). Тест за 2. раз. има 15 задатака, а за сваки од осталих разреда по 25 задатака (на српском језику). Задаци су поређани по тежини, са пет понуђених одговора на сваком задатку (A, B, C, D, E), од којих је само један исправан. Ученик тај одговор означава (уписује) на посебном листу за одговоре (Листе-табеле за одговоре такође шаље "Архимедес"). Чисту хартију за рад ученика (конспект) обезбеђује школа или је доносе ученици. Образложења одговора нису потребна. Ученик предаје само лист-табелу са одговорима, а сам тест остаје код ученика. Задаци су подељени у три групе: за 2. разред са по 5 задатака; за остале разреде 8+9+8 задатака            (у првој групи су сасвим лаки и често шаљиви задаци, у другој - нешто мало тежи и у трећој - још тежи, тј. нестандардни задаци) и бодују се са 3, 4 или 5 бодова. Према томе, учесник такмичења "Мислиша" може освојити: у 2. разреду највише 60, а у осталим разредима највише 100 бодова. Настоји се да садржај задатака буде занимљив и да њихово решавање ученику причињава задовољство. У томе смо, према мишљењима учесника у претходних шест година, сасвим успели. Није дозвољена употреба калкулатора или разних приручника. Све треба да се одвија према оперативном Упутству које, заједно са задацима, школа добиja од нас.

Изузетно, али само за ученике млађих разреда ОШ, тестови се могу у самој школи превести на друге језике (мађарски, румунски, ...) и умножити (комисијски) непосредно пре такмичења, при чему се поступа према додатном упутству (само за школе које то затраже пре 15.02.2012). Превод теста доставља се "Архимедесу" заједно са листом за одговоре.

5. Како и где се проверавају (прегледају) одговори?

Листови (табеле) са одговорима се одмах по одржаном такмичењу (а најкасније сутрадан) достављају "Архимедесу" на проверу и обраду. У истој пошиљци се шаљу и попуњени УПИТНИЦИ о такмичењу. После провере (за коју треба бар месец дана), тј. око 20. априла 2012. године, свака школа, која је учестововала на такмичењу, добија извештај са сређеним резултатима (по разредима - за сваког учесника на такмичењу, чак и по групама задатака). До сада смо, без обзира на велики број учесника, увек на време саопштили и школама доставили резултате такмичења.

6. Од кога и каква признања добијају учесници такмичења?

Сви учесници такмичења добијају сертификате о учешћу на такмичењу (по сличном обрасцу као и у другим земљама) и пригодне поклоне, а доставља их "Архимедес". Најбољи такмичари, по разредима, од "Архимедеса" добијају одговарајућа признања: дипломе са пригодним наградама (обично неке лепе математичке или друге књиге и сл.) или похвале. Најуспешнији такмичари (са 100% бодова) позивају се у Београд (13. маја 2012) на републичко финале на коме се такође додељују награде (I, II, III) и похвале, а за ученике са најбољим резултатима на финалу предвиђене су четири специјалне награде (супер-награде): "Архимедесова" летња школа на Тари или Сребрном језеру (у јулу 2012). Школе треба на адекватан начин да вреднују ова признања. "Архимедес" такође даје признања (захвалнице и поклоне) школи и наставницима-учесницима у организацији такмичења. Регионалне органи-зације могу такође награђивати најуспешније ученике са свог подручја. Саме школе такође треба, према својим могућностима, да награде своје најуспешније такмичаре и наставнике-организаторе. Препоручујемо да се уручивање признања најбољима обави на пригодној свечаности.

7. Како се такмичење финансира? Колика је чланарина?

Такмичење се самофинансира од чланарине сваког учесника-такмичара у симболичном износу. Прикупљена средства користе се за покриће трошкова такмичења (умножавање обавештења, упутстава, тестова и листова за одговоре; штампање сертификата, диплома, похвала и захвалница; за коверте, поштанске и административне трошкове, одговарајуће публикације, ПДВ и др.), а највише за награде и поклоне учесницима такмичења "Мислиша".

За учешће на овогодишњем такмичењу-конкурсу "Мислиша 2012" уплаћује се "Архиме-десу" 100 динара по ученику-такмичару – ако се уплати до краја 2011, године, односно 150 динара по ученику – за уплате после 1. јануара 2012. године. Уплата се врши на текући рачун "Архимедеса" бр. 170-766-44 с позивом на број (одобрење) 09-5380 (тај број се уписује у десни доњи правоугаоник на уплатници). Сврха уплате: чланарина за "Мислишу", или само кратко: "Мислиша" за ............ ученика (број ученика). Копију уплатнице одговорни координатор за спровођење такмичења у школи обавезно доставља "Архимедесу" заједно са пријавом за такмичење. Наравно, за уплаћену чланарину уплатилац добија рачун (који ћемо послати одмах после уплате или заједно са тестовима), а ученици постају чланови Клуба "Мислиша" у оквиру МД "Архимедес" и добијају чланску карту у коју се уписује плаћена чланарина (за одговарајућу годину). Молимо да се не врше појединачне уплате за ученике, За накнадно пријављене ученике такође се врши скупна уплата. За покриће трошкова такмичења-тестирања у школи (за хартију, оловке, ПТТ трошкове и др.) и за награде и поклончиће које учесницима такмичења даје сама школа, може се сакупити од ученика највише још по 50 динара (као прилог).

Препоручујемо да за своје ученике трошкове (у целини или делимично, поготово поменутих 50 динара), сноси школа, неки донатор или спонзор.

8. Како се такмичење правилно организује у самој школи?.

Школа која жели да њени ученици учествују на овом такмичењу, преко учитеља, наставника математике и на друге погодне начине (плакати на огласној табли, зидне новине, школски лист, локални медији, преко математичке секције, наравно, уколико све то постоји) информише ученике о такмичењу (циљ, суштина, време, место и начин организовања, признања за резултате и други битни елементи) и мотивише их да се пријаве. Ту акцију могу помоћи и сами ученици (често су у томе врло инвентивни). После одлуке о учешћу на такмичењу, у сарадњи са управом школе, бира се оперативно тело (радни тим, комисија) за спровођење такмичења у школи. Чине га наставник-координатор (само један за целу школу) и наставници-сарадници (не морају сви бити математичари). Изузетно, ако се пријави више од 45 ученика 2. разреда ОШ, онда се, уз главног координатора, може изабрати и помоћни координатор само за 2. разред ОШ. Координатор је одговорно лице које комуницира са "Архимедесом", шаље пријаву, брине се о поштовању пропозиција такмичења, преко њега и директоа школе достављају се тестови (задаци) и други материјали, он одговара за њихову правилну употребу,  враћање листова (табела) са одговорима и др.

Само такмичење у школи треба спровести строго према Упутству, које заједно са задацима и листама (табелама) за одговоре школа добија од "Архимедеса". У том упутству прецизирано је шта све треба да ураде координатор и наставници, задужени за спровођење такмичења у школи:

- пријем потребних материјала (тестови, листови за одговоре, поклони и др.),

- упознавање такмичара са правилима-пропозицијама,

- распоред ученика и дежурних наставника у просторијама, тако да не буде преписивања (од коректног спровођења такмичења зависиће ваљаност резултата, углед такмичења и школе, ауторитет наставника),

- упознавање такмичара са условима такмичења и начином правилног попуњавања листова за одговоре,

- правилно попуњавање спискова учесника такмичења (по разредима),

- достављање у "Архимедес" листова-табела с одговорима и списковима такмичара (све сређено по разредима). итд.

Упутство је исто као и до сада. Треба га проучити. Објављено је и на нашим сајтовима.

9. Како се врши пријављивање за такмичење? Како попунити пријаву?

За пријављивање се користи образац ПРИЈАВЕ, који достављамо у прилогу. Он се може копирати у потребном броју примерака. Уколико у школи за то нема могућности, пријава се може откуцати на писаћој машини или рачунару (с тим да садржи све елементе и у истом распореду као у достављеном обрасцу). Пријава се може писати или попуњавати чак и руком, али читко, штампаним или полуштампаним словима, ћирилицом. Нечитке или непотпуне пријаве не можемо уважити. Пријављивање се не може вршити  преко телефона.

У случају већег броја пријављених ученика, за сваки разред попуњава се посебна пријава. Уколико је укупан број ученика које пријављујете мали (мањи од 45), може се попунити само једна пријава, с тим да се иде од млађих ка старијим разредима. У свим случајевима, за 2. разред попуњава се посебна пријава. Прво унесите све тражене податке о школи и координатору. Шифру школе не уносите (њу одређујемо и уносимо ми). Разред уносите арапском цифром (за сваког ученика). По правилу, ознаке (индекси) одељења се не уносе.

Код прављења списка ученика прво пишите презиме па име. У оквиру сваког разреда, ученике уписујете азбучним редом по презименима. Рубрике за бодове и напомену остају празне. Бодови ће бити уписани после провере тачности одговора (у "Архимедесу").

Свака пријава се пише (копира) у два примерка: један се доставља нама, а други остаје у школи (код координатора или директора), ради сравњења када школи доставимо резултате.

Пријаве се шаљу на нашу адресу (обичном поштом, не препоручено):

"АРХИМЕДЕС",  пошт. фах 88 11103 Београд
или
"АРХИМЕДЕС", Дечанска бр. 6, 11000 Београд

Школе из Београда пријаву могу донети директно у "Архимедес" (Дечанска 6).

Са пријавама се достављају и докази о уплати (копија уплатнице). Број текућег рачуна  је 170-766-44, а позив на број: 09-5380. Сврха уплате: Чланарина за  "Мислишу" или само "Мислиша" за .......... ученика (навести број). Прималац: "АРХИМЕДЕС" Београд, Дечанска 6

Ако имате e-mail и приступ интернету, са сајтова www.arhimedes.rs или www.mislisa.rs можете скинути образац ПРИЈАВЕ, попунити га на рачунару или ручно (на начин како је напред објашњено) и послати на нашу  e-mail адресу: Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели или поштом.

Ипак, саветујемо пошту као сигуран пут. Ни тел./факс није поуздан (често је документ нечитљив). Евентуално слање пријаве факсом може служити само за контролу.

Последњи рок за пријављивање је 10. фебруар 2012. године (према поштанском жигу). Много ћете нам помоћи ако пријаве пошаљете и пре рока, у свему према упутству, како бисмо могли благовремено да припремимо потребан број тестова за такмичење, поклоне и чланске карте, спакујемо их и на време пошаљемо. Уосталом, тако је и јефтиније.

10. Како доћи до резултата такмичења?

Као што је речено у тач. 5, после провере (кроз месец дана, око 20. априла 2012. године) свака школа, која је учестововала на такмичењу (основни ниво), добија извештај са сређеним резултатима за школу и за све учеснике на такмичењу (по разредима). Пожељно је да се у свакој школи организује свечана промоција учешћа ученика на овом конкурсу-такмичењу, уз уручивање признања најбољима. Као што је већ речено, о учешћу на такмичењу сваки учесник добија сертификат на самом такмичењу и пригодан поклон. Све то се односи на основни ниво такмичења. На финалу (13. маја у Београду) додељују се посебна признања.

Све информације у вези са овим такмичењем могу се добити и на нашем интернет-сајту: www.arhimedes.rs, као и на посебном сајту: www.mislisa.rs

11.  И на крају, неке поруке.

Mолимо да поштујете рокове и радите по датим упутствима, како не би долазило до неспоразума. А као што видите, код "Мислише" је све једноставно, благовремено, стручно и педагошки коректно (пријављивање, организација, задаци, достављање резултата).

Надамо се да ће и овог пута ученици, наравно и наставници, уживати у задацима.

Задатке са такмичења "Мислиша" (2006 -2011. год.) објавили смо у посебним збиркама (ОШ и СШ, укупно 12 збирки), које се могу набавити код "Архимедеса". За 2, 3, 4. и 5-8. разред ОШ издали смо и збирке припремних задатака за такмичења (са решењима) - за "Мислишу" и нека друга такмичења. Тих 16 збирки представљају ризницу од око 3000 лепих задатака.

Нека 15. марта 2012. године буде математички празник и у вашој школи, али и у школама широм Србије, као што је било минулих шест година (2006-2011). Потрудимо се сви заједно да тако буде и 2012. године! До сада је број учесника на "Мислиши" брзо растао из године у годину. Нека се тако и настави!

Како је било до сада  можете прочитати у  прилогу "МИСЛИША" – УСПЕШНО! на крају Прве опште информације. Није лоше подсетити се ....

Подсећамо да ће се 19. маја 2012. одржати традиционални Математички турнир – екипна математичка олимпијада ОШ и СШ у математици. Тада ће у Београду такође бити математички празник.

За све додатне информације стојимо вам на располагању (сваког дана, 9-20 часова).

Захваљујемо. 

Желимо вам успешну школску  2011/2012. годину!

Зимски семинари 2016.

Kњижара

Пратите нас и на FB